Meghódítatlan Erődítmények
- Aratásra Váró Területek
10/40-es 'Ablak'


Image

A világ legtöbb eléretlen népe a térképen látható téglalap alaku 'ablakban' él!
Ez Nyugat-Afrikától Keletázsiáig terjed az egyenlítőtől északra
a Föld 10-dik és 40-edik szélességi foka között.

Történelmi jelentőség:
A Biblia a teremtéssel, Ádámmal és Évával kezdődik,
akiket Isten az Édenkertben a 10/40-es 'ablak' közepébe helyezett.
Isten akarata az 1.Mózes 1,26 szerint az volt,
hogy az ember a Földet uralma alá vesse.
De Ádám és Éva vétkezett és elvíszette jogát az uralkodáshoz és átengedte azt a sátánnak.
Az emberek bűnössége egyre súlyosabb lett,
amíg Isten végül közbelépett és az emberiséget az özönvízzel büntette meg.

Azután az emberiség megint megpróbálta a Föld fölötti uralmat Isten nélkül visszaragadni azáltal,
hogy a hatalmas bábeli tornyot építette.
Ez a vállalkozás szintén a 10/40-es 'ablakban' történt és Isten megint ítélettel lépett közbe.
Az eredmény: különböző nyelvek, a nép szétszóródása és nemzetek megalakulása.
Miután az igaz Isten ismerete kiveszett a Földről, Ő kiválasztott magának egy embert,
Ábrahámot, akinek az utódján - aki egy személyben Isten és ember - végül elfogja érni a világot.

A korai történelmet itt nyomon tudjuk követni a civilizáció bölcsőjétől
Mezopotámiában egészen Egyiptomig.
Nagy birodalmak emelkedtek fel és süllyedtek el az évezredek folyamán.

Isten népének, Izráelnek sorsa az ő engedelmességén múlott Isten szövetsége felé.
Itt született meg Jézus Krisztus, aki tökéletesen élt,
áldozatként halt meg a kereszten és győzelmesen támadt fel a halálból.
Aztán megkezdődött az egyház korszaka,
és Pál apostol második missziói útján lépett a bibliai történelem először a 10/40-es 'ablakon' kívül.
Ez a terület minden kétség nélkül nagy bibliai és történelmi jelentőséggel rendelkezik
múltban és jövőben egyaránt.
Ide fog Jézus az Ő második eljövetelekor az Olajfák hegyén Izráelbe visszatérni és
Sionból uralkodni a Föld felett az ezer éves birodalomban.

Szellemi erődítmények:
A legtöbb ember, aki az iszlám, hinduizmus és buddhizmus fogságában van, a 10/40-es 'ablakban' él.

A térképen látható, hogy az iszlám területe egy nagy övezet Észak-Afrikától a Közelkeleten át Középázsiáig.
Itt több mint 700 millió ember él.
Tudatnunk kell a muzulmánokkal, hogy a legnagyobb próféta nem Mohammed, hanem Jézus,
sőt Ő több mint próféta, mert Isten fia, aki meghalt és feltámadt,
hogy sok muzulmán megmenekülhessen.

A hinduizmust a 330 millió istenével Indiában és Nepálban találjuk,
szintén több mint 700 millió követővel.
Ezen országok népei sokat szenvednek segénységtől és betegségektől;
hízlalt, szentnek tartott tehenek járnak-kelnek csontváz sovány emberek között.
Szükséges, hogy ezek az emberek megtudják, Jézus azért jött, hogy bővölködő életük legyen.
Nepál hegyeit az istenek lakóhelyének tartják.
Nagy ördögi erők összpontosulnak ezen a helyen.
Szükséges, hogy az ottani népek felismerjék - azért jött Istennek Fia,
hogy az ördög munkáit lerontsa.

A délkeletázsiai országokban a buddhizsmus a fővallás.
Kína hivatalosan ateista országnak számít,
de valójában erősen befolyásolják buddhista gyökerei.
Ez a legnagyobb ország a buddhista övezetben.
Tibet, a buddhizmus fellegvára, évszázadok óta ellen áll az igazságnak,
ami őt szabaddá tehetné.
Korunk kihívása tudatni a buddhistákkal,
hogy nem testi ujjászületések sorozatára van szükségük a megváltáshoz,
hanem egy ujjászületésre a Szent Szellem és a bemerítkezés vize által.

A legnagyobb szükségek és kihívások területe:
Annak ellenére, hogy ez a földrajzi terület a világ szárazföldjének csak 1/3-át teszi ki,
mégis a világlakosságnak kb. 2/3-a él itt.
A 10/40-es 'ablakban' vannak a Föld legkevésbé evangélizált országai.
Az eléretlen népek 95%-a él ezzen a területen,
de az egész világ misszionáriusai közül csak 4% dolgozik itt!
Ez azt jelenti, hogy rengeteg embernek soha sincs lehetősége Jézusról hallani
és naponta több mint 80.000 ember hal meg Ázsiában anélkül,
hogy valaha meghallhatta volna Jézus nevét.

A világ 6.909 nyelve közül még valószínüleg 2.250-re lesz szükséges lefordítani a Bibliát,
vagy legalább az Újszövetséget, hogy minden ember olyan nyelven olvashassa Isten Igéjét,
amelyet jól megért.
Ezen nyelveknek kb. 2/3-a e területen található.

A 10/40-es 'ablakban' van a legtöbb legkevésbé evangélizált nagyváros.
Itt olyan városokról van szó, akiknek a lakossága meghaladja az 1 milliót.
A világ 50 legkevésbé elért nagyvárosa közül mind az 50 ezen a földrészen van.
Feltünő egybeesés van a legkevésbé elért országok és a legszegényebb országok között,
amelyek szintén itt találhatóak.

A Föld legszegényebb embereinek több mint 80%-a él a 10/40-es 'ablakban'.
Jézus szolgálata első sorban a szegények és betegek felé irányult:

„Az Úrnak Szelleme van én rajtam, mivelhogy felkent engem,
hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem,
elküldött, hogy a töredelmes szívüeket meggyógyítsam,
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását,
hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,
hogy hirdessem az ÚR kegyelmének esztendejét.“
Lukács 4, 18-20

„Emeljétek fel szemeiteket és lássátok, meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.
Az aratni való sok, de a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratásnak Urát,
hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.“
János 4,35 és Máté 9,37-38

Fontos tudni, hogy az „eléretlen“ nem egyenlő az „elérhetetlennel“!
Nem erővel és nem hatalommal,
de Isten Szellemével Isten országa a legsötétebb helyekre is kiterjedhet és ki is fog terjedni.

„A mi harcunk fegyverei nem emberiek, hanem Isten által erősek erődítmények lerontására;
lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismeretete ellen emeltetett...“
2.Kor. 10,4-5

Az utolsó aratás után minden népből lesznek megváltottak Isten országában:
„Azután láttam egy nagy sokaságot, amelyet senki meg nem számlálhatott,
minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből,
a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak ,
fehér ruhákba öltözve és az ő kezeikben pálmaágak, és kiáltanak nagy szóval, mondván:
Az üdvösség ami Istenünké, aki a királyiszékben ül és a Bárányé.“
Jel. 7,9-10

Trennlinie

Copyright:
E honlapról minden írás változtatás nélkül felhasználható és terjeszthető
a honlap és a megadott források valamint egyéb adatok feltüntetésével.
A fenti címlap-kép forrása (link)

Valid HTML 4.01 Frameset Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link firefox.hu